Adatvédelmi szabályzat

1.§. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

1. Jelen Adatvédelmi Szabályzat rögzíti a Személyes Adatkezelő által a www.noxa.hu weboldalon végzett

tevékenységével összefüggésben gyűjtött személyes adatok kezelésének és védelmének szabályait.

2. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok

kezelése tekintetében történő védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az ilyen adatok mozgását, és hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet (Általános Adatvédelmi Rendelet) (HL EU L., 2016., 119. szám, 1. o., későbbi módosításokkal), a továbbiakban: GDPR.

3. A Személyes Adatkezelő és a Tátskezelői (az Adatkezelő és a Társkezelők adatait jelen Adatvédelmi Szabályzat 2. §-a tartalmazza) mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljék, csak olyan célból, gyűjtsék, és gondoskodjanak arról is, hogy a kezelt adatok megfelelően védve legyenek minden lehetséges fenyegetéssel szemben.

4. A személyes adatok kezelője igyekszik biztosítani, hogy Ön gyakorolhassa a GDPR szerinti jogait, valamint

folyamatosan korszerűsíti a fent említett weboldalt, hogy az megfeleljen a mindenkor hatályos szabályozásnak.

 

2. §. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐI ÉS TÁRKEZELŐI

1. A fent említett weboldalakon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a NABILATON Sp. z o. o., KRS:

0000359324, székhely címe: ul. Logista 5, 05-230 Kobyłka, tel. +48 22 811 30 28, e-mail:nabilaton@nabilaton.pl

(a továbbiakban: “Adminisztrátor”).

2. Az Ön személyes adatainak társkezelői az Adatkezelővel állandóan együttműködő jogalanyok, azaz a ZYMETRIC

Sp. z o. o. és AIRCON Sp. z o. o. (ul. Logista 5, 05-230 Kobyłka).

3. A személyes adatok védelmével kapcsolatos kapcsolatfelvétel a honlapon a „Kapcsolat” fülön található

kapcsolatfelvételi űrlapon, valamint közvetlenül a fent megadott telefonszámon/e-mail címen lehetséges. Az

Adatkezelő igyekszik minden, a személyes adatok védelmével kapcsolatos megkeresésre haladéktalanul és 30

napon belül válaszolni.

 

3.§. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA, HATÁLYA ÉS JOGALAPJA

1. A Személyes Adatkezelő honlapján végzett tevékenységével kapcsolatban gyűjtött személyes adatok

feldolgozásának célja attól függően változik, hogy a weboldalon elérhető lehetőségek közül melyiket használja

(kapcsolatfelvételi űrlap/szakértői kérdés, hírlevél, szervezett képzéssel kapcsolatos regisztrációs űrlapok ).

2. A kezelt személyes adatok köre csak a szokásos adatokra terjed ki. A Személyes Adatkezelő nem kezeli az Ön

érzékeny adatait (pl. egészségi állapotára, szenvedélybetegségeire, politikai nézeteire vonatkozó adatok stb.), és

minden olyan információt, amely érzékeny adatnak minősül, és amelyet Ön önként (pl. kapcsolatfelvételi

űrlapon) küld el, azonnal és véglegesen töröl. .

3. Kapcsolatfelvételi űrlap:

a) Az Ön által megadott személyes adatok köre: név, vezetéknév, cégadatok, cím (város), e-mail cím, telefonszám.

b) Az űrlapon megadott adatokat az Ön megkeresésének megválaszolása érdekében kezeljük. Ekkor az ilyen

adatkezelés jogalapja a GDPR törvény 6 cikke 1 bekezdés b. betü (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez

szükséges, amelynek az érintett szerződő fele, vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt

intézkedjen).

c) Az adatlap kitöltésekor lehetősége van hozzájárulni személyes adatainak marketing célú kezeléséhez, valamint a

kereskedelmi információk elektronikus úton történő fogadásához. Ezt követően az Adatkezelő marketing célból

kezelheti az Ön adatait, és az adatkezelés jogalapja a GDPR törvény 6 cikke A bekezdése 1 betűje, azaz adott

hozzájárulás, amelyet Ön bármikor visszavonhat, min. ezen az űrlapon keresztül is. Minden hozzájárulást

önkéntesen adunk, és annak elmulasztása nem befolyásolja a kapcsolatfelvételi űrlap használatának lehetőségét.

A visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés érvényességét.

d) Az 1. pontban megjelölt személyes adatok megadása önkéntes (törvény nem írja elő), azonban azok megadásának

elmulasztása a kapcsolatfelvételi űrlap használatának nehézségeit vagy teljes képtelenségét eredményezheti.

 

4.§. SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐI

1. Az Adatkezelő nem továbbítja az Ön személyes adatait olyan szervezeteknek, amelyek korábban szerződést nem

kötöttek vele a személyes adatok feldolgozásának megbízásáról. A fent megjelölt személyeknek adatot csak a

szerződésben megjelölt célból és csak akkor lehet továbbítani, ha az szükséges, vagy ha azt az adatkezelő jogos

érdeke indokolja. Az adatcímzettekké váló entitások kategóriái többek között a következők: megbízható

informatikai szolgáltatók vagy ügyvédi iroda, amely szolgáltatást nyújt az Adatkezelőnek.

2. A §-ában említett szerződéstől eltérő alapon történő adatszolgáltatás. A GDPR 28. pontja és az újabb rendelkezések

csak az illetékes bűnüldöző hatóságok vagy bíróság kérésére történhetnek.

 

5.§. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI IDŐSZAKA

1. Az Adatkezelő igyekszik a lehető legnagyobb mértékben korlátozni azon személyes adatok tárolási idejét, amelyeket már nem használnak fel a gyűjtött célra.

2. A kapcsolatfelvételi űrlapon megkeresés kezelése céljából kezelt adatait a levelezés/esetleges tárgyalások befejezéséig kezeljük. Ezt követően, ha nem vásárolta meg az eszközt, és nem adta ki hozzájárulását az adatok marketing célú kezeléséhez, adatait (azonnal) töröljük.

3. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat visszavonásig kezeljük.

4. A megkötött szerződés alapján kezelt adatokat a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük.

 

6.§. AZ ADATOK ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAINAK GYAKORLÁSA

1. Az adatkezelő tájékoztatja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

a) jogosult az adataihoz való hozzáférést kérni, és azokról másolatot kapni,

b) az Ön adatainak helyesbítése (kijavitása),

c) kérheti azok törlését, korlátozását vagy tiltakozását az adatkezelés ellen,

d) adatátvitel,

e) az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga,

f) panasszal fordulhat a személyes adatok védelmében illetékes felügyeleti hatósághoz, a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez.

2. A fent említett jogok gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Személyes Adatkezelővel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy küldje el jelentkezését közvetlenül a jelen Adatvédelmi szabályzat 2. §-ában megjelölt e-mail címre.

 

7.§. COOKIE-K ÉS PROFILOZÁS

1. Ez a weboldal “sütiket” használ (a “Cookie-kra vonatkozó” szabályzatban szereplő információkkal

összhangban).

A böngésző beállításainak módosítása a használatukhoz való hozzájárulást jelenti.

2. A cookie-k a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmaznak, különösen az

engedélyt igénylő információkat.

3. Ez a weboldal alapvető cookie-kat használ. Amikor először megtekinti a webhelyet, információkat kap

róluk, és beleegyezését kéri a számítógépén való elhelyezésükhöz. Ha nem járul hozzá, eszközeit

célból nem figyeljük.

1. Munkamenet-cookiekra lehet szükség a weboldal egy kiválasztott funkciójának működtetéséhez. Az ilyen típusú sütiket a rendszer nem blokkolja, ha Ön nem járul hozzá a számítógépén való elhelyezésükhöz. A felhasználó választása 90 napig a „cookie” fájlban tárolódik. Ha a felhasználó módosítani szeretné a korábban kiválasztott opciót, törölnie kell a “cookie-kat” az internetböngészőjéből – a böngésző beállításainak megfelelően.

2. A legtöbb webböngésző automatikusan engedélyezi a cookie-k elhelyezését a számítógépén, ezt a böngésző

beállításainak módosításával megtagadhatja (ez a legtöbb esetben az Eszközök vagy a Böngészőbeállítások menüben található). A cookie-kat bármikor törölheti is eszközéről. Ebben az esetben ne feledje, hogy ha nem járul hozzá a cookie-k elhelyezéséhez, problémái lehetnek az Adminisztrátor weboldalának teljes körű használatával.

3. A Személyes Adatkezelő nem adja el az Ön adatait és nem profilozza azokat. Az adatokat szintén nem

továbbítják az Európai Gazdasági Térségen kívülre, és nem adják át nemzetközi szervezeteknek.

 

8.§. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a weboldal nem 16 éven aluli gyermekek számára készült. Az egyik alapelv, amelyet az Adminisztrátor ezzel kapcsolatban igyekszik követni, hogy tartózkodjon a 16 éven aluli személyekre vonatkozó adatok tudatos gyűjtésétől vagy tárolásától.

2. A Személyes Adatkezelő kiterjedt személyes adatvédelmi rendszert vezetett be cégében, amelyet minden alkalmazottja köteles betartani. A fentiek célja a személyes adatok legmagasabb szintű védelmének biztosítása, melynek köszönhetően az Adatkezelő az Ön adatainak biztonságát is garantálni tudja